Polski Związek Piłki Nożnej i Powszechny Zakład Ubezpieczeń w ubiegłym roku wprowadziły kompleksowy program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia piłkarzy. Program ma przede wszystkim spełnić oczekiwania zawodników, grających w piłkę nożną niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Zakres ochrony ubezpieczeniowej programu jest związany z uprawianiem sportu, czyli gdy zawodnik jest pod opieką klubu podczas treningów, meczów, zgrupowań, sparingów. Obejmuje głównie następstwa nieszczęśliwego wypadku, np. złamania, skręcenia czy zwichnięcia. W katalogu świadczeń dla ubezpieczonego znajdą się odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenia zawodowego, organizacji i procesu leczenia, w tym rehabilitacji. Dodatkowo PZU SA gwarantuje ubezpieczonym całodobowy asisstance. Każdy zawodnik ze mną współpracujący ma możliwość ubezpieczenia się.